Az alábbi adatvédelmi tájékoztató azt a célt szolgálja, hogy Ön az adatkezeléssel kapcsolatos minden lényeges információt megismerhessen.

Adatvédelmi tájékoztató:

Adatainak kezelése a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján történik. A GDPR 9. cikk (1) bekezdése alapján a politikai vélemény is különleges adat, amelynek kezelése más adatkezelésekhez képest korlátozottabb körben, szigorúbb garanciák mellett lehetséges. Minthogy a szimpatizánsok adatai egy párt adatkezelésében szinte mindig összefüggenek e különleges adatokkal, mi minden Önről kezelt adat tekintetében azok szerint a garanciák szerint biztosítjuk az adatok védelmét, amelyeket a GDPR a különleges adatok kezeléséhez megállapít.

 1. Az adatkezelő megnevezése:

LMP – Magyarország Zöld Pártja (a továbbiakban: LMP)

Székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5.

Postacím: 1386 Budapest, Pf. 959

Telefon: +36 (1) 6216636

E-mail cím: info@lehetmas.hu

 1. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

Az LMP adatvédelmi tisztviselője: Tóth Csaba

Közvetlen elérhetőségei: e-mail címe: adatvedelem@lehetmas.hu

telefonszáma: +36702244178

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok és az adatkezelés időtartama

3.1. Kampányok és petíciók

Az LMP közpolitikai kérdésekben kampányokat és ún. petíciókat (a továbbiakban együttesen mint kampányok) indít. A kampány lehet offline (ebben az esetben az ívet az érdeklődők személyesen írhatják alá) és lehet online, ebben az esetben a honlapon vagy egyéb online felületen erre rendszeresített űrlap kitöltésével lehet a Kampány céljait támogatnia az érdeklődőknek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, születési éve, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének irányítószáma, email-címe.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az, hogy az adott közpolitikai kérdésben a Párt megfelelő támogatottságot tudjon felmutatni vagy támogatottságot tudjon mérni, az Ön neve esetében a petíció társadalmi támogatottságának felmérése, az Ön lakcíme vagy tartózkodási helyének irányítószáma, illetve email-címe esetében annak megállapításához szükséges, hogy egy személy csak egyszer támogatta a kezdeményezést.

Az adatok kezelésének határideje:

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük, illetve amint a kampány elérte célját vagy meghiúsult. Ha az LMP, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

3.2. Kapcsolattartás

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, illetve az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) és d) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, születési éve, lakóhelyének vagy tartózkodási helyének címe, e-mail címe és/vagy telefonszáma, továbbá az Önnel kapcsolatot tartó területi szervezet megjelölése és az Önnel fenntartott kapcsolat minőségére vonatkozó információk. Az Ön adataihoz iktatószámot rendelünk, amelynek célja, hogy az adatkezelési hozzájárulása az iktatószám alapján dokumentálható legyen, az irányítószámot és a születési évet az LMP statisztikai kimutatások elkészítése céljából kezeljük.

Az adatkezelés célja:

Az Önnel, mint az LMP szimpatizánsával való folyamatos kapcsolattartás levelek vagy elektronikus levelek kiküldése illetve telefonhívások útján, az Ön tájékoztatása az LMP tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az LMP rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra, figyelembe véve az Ön kinyilvánított preferenciáit, amelyeket a beleegyezése után rögzítünk.

Az adatok kezelésének határideje:

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ha az LMP, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

3.3. Aktivista és szimpatizánsi jelentkezés

Az LMP a honlapján, illetve nyomtatott íveken keresztül is lehetőséget biztosít azoknak, akik a párt alapelveivel, politikai programjával egyetértenek és segíteni kívánják a párt programjainak, kampányainak megvalósulását és lebonyolítását, hogy erre rendszeresített űrlapon keresztül aktivistának, illetve szimpatizánsnak jelentkezzenek.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön hozzájárulása, illetve az Önnel való kapcsolattartás rendszeressége esetén politikai célú nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett végzett jogszerű tevékenysége keretében történik [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és a 9. cikk (2) bekezdés a) és d) pont].

A kezelt adatok:

Az Ön családi és utóneve, születési éve, irányítószáma, lakcíme, e-mail címe és telefonszáma, a politikai szimpátia ténye, azon nyilatkozata, hogy 18. életévét betöltötte.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartás, kampányok lebonyolításában való közreműködés és részvétel. Az Önnel, mint az LMP szimpatizánsával való folyamatos kapcsolattartás levelek vagy elektronikus levelek kiküldése illetve telefonhívások útján, az Ön tájékoztatása az LMP tevékenységéről és rendezvényeiről, felhívások küldése az LMP rendezvényeihez, kampányaihoz való csatlakozásra, lehetőség biztosítása az azokban történő közreműködésre és részvételre.

Az adatok kezelésének határideje:

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. Ha az LMP, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

3.4. Adományozás, pénzügyi támogatás

Ön a Párt hivatalos felületén keresztül banki átutalás formájában, illetve bankkártyás fizetési rendszeren keresztül támogathatja magánszemélyként a párt munkáját, illetve politikai programjainak megvalósulását, illetve alap működését egyszeri vagy rendszeres adomány formájában. A hatályos szabályozás szerint a Párt beazonosítható, magyar állampolgársággal rendelkező, nagykorú természetes személytől fogadhat el adományt.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatok kezelése az Ön által az adatok rögzítését megelőzően tett kifejezett hozzájáruló nyilatkozat [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és GDPR 9. cikk (2) bekezdés a) pont] alapján történik, illetve az LMP jogi igényei védelme érdekében szükséges [GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont], valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A kezelt adatok:

Családi és utónév, bejelentett lakcím, egyértelmű nyilatkozat a.) a magyar állampolgárságra, b.) a 18. életévét betöltöttségre, c.) a saját néven történő adományozásra vonatkozóan. Az Adatkezelő ebben a körben jelen adatkezelési tájékoztató keretében rögzíti, hogy bankkártyával történő támogatás esetében a Párt a bankkártya, illetve hitelkártya adatait semmilyen formában nem rögzíti, és a honlapon történő adatok kitöltését követően az érintettet a Barion fizetési rendszeréhez irányítja.

Amennyiben az adományozás banki átutalás formájában történik, úgy a Párt az alábbi adatokat kezeli: családi és utóneve, bankszámlaszáma, állampolgársága, továbbá az adományozás és időpontjának ténye, valamint az adományozás összege.

Az adatok kezelésének határideje:

A mindenkor hatályos törvényi szabályozásban meghatározott időtartam, általában az adatok rögzítését követő nyolcadik év vége. Ha az LMP, vagy Ön, vagy más által megindított olyan jogi eljárás van folyamatban, aminek során az LMP érdekeinek védelme érdekében az adatok kezelésére továbbra is szükség van, úgy az adatok törlésére ezen eljárás jogerős lezárásakor kerül sor.

 1. Hozzájáruló nyilatkozat kezelése:

Az LMP a hozzájáruló nyilatkozatot elkülönítetten, kizárólag abból a célból és azon jogos érdeke alapján kezeli, hogy annak segítségével a hatóságok és a bíróságok felé igazolni tudja, hogy az Ön rendelkezési jogának megfelelő intézkedéseket adatkezelése során megtette [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, GDPR 9. cikk (2) bekezdés f) pont]. A hozzájárulási nyilatkozatokat általában a hozzájárulás visszavonását követő egy éven át kezeljük, ám ezek kezelésével szemben Ön ezen határidőt megelőzően is saját helyzetével összefüggő bármely okból bármikor tiltakozhat: tiltakozás esetén a hozzájáruló nyilatkozatot általában töröljük, és csak abban az eseteben kezeljük tovább, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 1. Ki fér hozzá az Ön adataihoz?

A rögzített adatok mindegyike tekintetében az adatkezelő az LMP – Magyarország Zöld Pártja (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 36. fszt. 5., nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, képviseli: Schmuck Erzsébet, Ungár Péter Károly, kapcsolattartási e-mail cím: info@lehetmas.hu, kapcsolattartási telefonszám: 0616216636 adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: Tóth Csaba telefon: 06702244178 e-mail: adatvedelem@lehetmas.hu.

A petíciós ívekhez, valamint a kapcsolattartás céljából megadott adatokhoz csak az LMP vezető tisztviselői, adatfeldolgozó feladatkörrel rendelkező tagjai, munkavállalói, megbízottai férnek hozzá. Az adatkezelő e tevékenysége során adatfeldolgozóként igénybe veszi a Plex Online Informatikai Szolgáltató Kft-t (székhely: 1118 Budapest, Ugron Gábor u. 35., képviseli: Tóth Bálint), amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbázis kezelő programnak tárhelyet biztosít. Az adatfeldolgozó az adatok kezeléséhez további adatfeldolgozót az LMP előzetes jóváhagyásával vehet igénybe. További adatfeldolgozóként a Robit Számítástechnikai Bt. (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező utca 61., képviseli: Németh Richárd) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az adatbáziskezelő rendszer programozása. További adatfeldolgozóként az Action Network (1900 L St NW, Suite 900, Washington DC 20036; Privacy Policy: https://actionnetwork.org/privacy) az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: az Action Network CRM rendszer szolgáltatása. A kezelt adatokat az LMP az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

A 3.4. adatkezelési cél tekintetében további adatfeldolgozóként az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: banki számlavezetési szolgáltatás. További adatfeldolgozóként a Ci-Ma Bt. (székhely: 7632 Pécs, Melinda út 33., képviseli: Matóczai Józsefné) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: könyvelési szolgáltatás. További adatfeldolgozóként a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1.) amely az adatkezeléssel összefüggésben – az LMP adatkezelőként fennálló felelősségét nem érintve – az alábbi tevékenységet végzi: online fizetési szolgáltatás. A kezelt adatokat az LMP kizárólag a párttörvény rendelkezései szerint teszi hozzáférhetővé a szervezeten kívüli személyek számára.

 1. Milyen szervezési és biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az Ön adatai védelmében?

Az LMP a petíciós íveket illetéktelenektől elzárt módon tárolja Az LMP az adatfeldolgozó közreműködésével az Ön személyes adatait a jelszóval és titkosítással védett informatikai felületeken kezeli. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között és csak az arra jogosultak férjenek hozzá. Az adatkezelés folyamatában résztvevők titoktartási kötelezettséget vállalnak a megismert személyes adatok kezelésére vonatkozóan. Az adatok tartós tárolása adatbáziskezelő rendszerben történik, onnan csak a következő adatokat és kizárólag személyes kapcsolatfelvétel kezdeményezése érdekében lehet az LMP más informatikai rendszerébe átvenni vagy nyomtatott formában a kapcsolatot felvevő LMP tag vagy munkavállaló rendelkezésére bocsátani: név, kapcsolattartó területi szervezet, életkor, telefonszám, e-mail cím és a lakóhely helysége. Az adatbáziskezelő rendszeren kívüli adattárolásra kizárólag nem automatizált adatkezelés formájában csak a kapcsolatfelvételhez szükséges ideig, de legfeljebb 50 napig kerülhet sor, ezt követően az adatbáziskezelő rendszeren kívül tárolt adatokat az LMP haladéktalanul törli. Az LMP csak a törvény által előírt esetekben ad át személyes adatokat harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében (bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri.

 1. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Ön az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását részben vagy teljes mértékben is bármikor visszavonhatja és kérheti az adatok felhasználásának korlátozását is: ebben az esetben az LMP ezeket az adatokat haladéktalanul törli. Az LMP törli az Ön adatait akkor is, ha Ön szerint az adatkezelés jogellenes, az adatkezelésre már nincs szükség azokból a célokból, amelyek érdekében az adatkezelés folyt, vagy ha az adatokat uniós vagy tagállami jogi kötelezettség alapján törölni kell. Téves adatrögzítés vagy adataiban beálló változás esetén természetesen kérheti a kezelt adatok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását.

7.1. Határidő

Az LMP az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Az LMP szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az LMP a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

7.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

7.2.1. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül a Hatóságtól tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

 1. az LMP – milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy

 1. az LMP kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;
 2. milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 3. az LMP alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az LMP az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az LMP köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

7.2.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az LMP módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az LMP a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

7.2.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az LMP korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben

 1. vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az LMP arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

7.2.4. A tiltakozáshoz való jog

A 3.1, 3.2, 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az LMP a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az LMP-nek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A 3.4. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

7.2.5. A törléshez való jog

A tájékoztató 3.1., 3.2., 3.3. pontjában található adatkezelési célok kapcsán – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett jogosult arra, hogy kérésére az LMP indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn.

A tájékoztató 3.4. pontjában ismertetett adatkezelési célok kapcsán az érintett csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az LMP vonatkozó törvények betartása érdekében végzett feladat végrehajtásához az adat nem szükséges.

7.2.6. Az adathordozhatósághoz való jog

A 3.1., 3.2., 3.3. pont szerinti célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban – figyelemmel annak jogalapjára – az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az LMP rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az LMP az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

A 3.4. pont szerinti célból történő adatkezelés tekintetében az érintettet – figyelemmel annak jogalapjára – nem illeti meg az adathordozhatósághoz való jog.

 1. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az LMP a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor – panaszt nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy – lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az LMP székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolatiportal/birosag-kereso oldalon. Az LMP székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az LMP fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://lmp.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére átadjuk Önnek mindenkor a hatályos Tájékoztatót nyomtatott formában. Adatkezelési tájékoztatónkat itt is elérheti: lmp.hu/adatvedelmi-tajekoztato

Legutolsó frissítés: 2023. május 26.